ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - Radca Prawny 2

2018-12-27 do 2019-01-11 // Oglądano: 1523 // Wstecz

Znak: OR.2110.19.1.2018

Czarny Dunajec 27-12-2018 r.

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RADCA PRAWNY

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b) Co najmniej 1 roczny staż pracy polegający na wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

c) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami gminy, w szczególności ustaw:
o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, kodeks postepowania cywilnego kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks pracy, o ewidencji ludności, Prawo o aktach stanu cywilnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej.

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. z zakresu zadań realizowanych przez organy administracji publicznej

b)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy oraz udzielanie Radzie Gminy wyjaśnień prawnych, interpretacji i informacji, referowanie przygotowanych projektów uchwał oraz innych spraw.

b) Sprawdzanie oraz parafowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

c) Występowanie w imieniu Wójta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w sprawach dotyczących Gminy Czarny Dunajec i innych jednostek gminnych, toczących się przed sądami powszechnymi, a także Krajową Izbą Odwoławczą (zastępstwo prawne i procesowe) oraz sporządzanie pism procesowych w tych sprawach.

d) Przygotowanie pism procesowych, pism przygotowawczych i innych dokumentów, w szczególności kierowanych do sądów powszechnych i innych podmiotów w ramach postępowań z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych, w zakresie powierzonych spraw.

e) Świadczenie pomocy prawnej dla pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu oraz kierowników gminnych jednostek, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i prawa zamówień publicznych,
w tym:

·udzielanie wyjaśnień, konsultacji prawnych pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Dunajec w zakresie interpretacji przepisów prawnych i praktycznego ich stosowania, wskazywania sposobu załatwienia sprawy, zatwierdzanie pod względem prawnym projektów: zarządzeń Wójta, Regulaminów Urzędu, poprzez umieszczanie parafy na tych dokumentach,

·w sprawach o charakterze niestandardowym, skomplikowanych zatwierdzanie – pod względem zgodności z prawem – projektów i wzorów dokumentów, w tym weryfikowanie treści tych dokumentów, wskazywanie niezbędnych modyfikacji i uzupełnień oraz umieszczanie parafy,

·sporządzanie opinii i interpretacji prawnych na polecenie Wójta.

·opiniowanie projektów umów, porozumień i ugód (w tym ich parafowanie),
zawieranych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, w szczególności zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. Zadanie branie udziału w negocjacjach na polecenie Wójta.

f) Udzielanie porad prawnych mieszkańcom w sprawach związanych z realizacją zadań Gminy.

g) Sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

h) Wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych
i zarządzania kryzysowego.

i)Zastępowanie drugiego radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy
w czasie jego nieobecności, w szczególności w sprawach administracyjnych i podatkowych, w sytuacjach tego wymagających.

j)Obsługa kancelaryjna prowadzonych spraw.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca na 2/5 etatu, przeciętnie 16 godz. tygodniowo; do czasu pracy zalicza się także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, wszczególności wsądach iwinnych organach oraz czas przygotowania się do tych czynności; czas pracy w lokaluUrzędu Gminy nie będzie krótszy niż 2/5 czasu pracy; dni i godziny pracy - do ustalenia (praca Urzędu odbywa się w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku - wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze)

b) okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

c) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec;

d) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca, (lub w najbliższym dniu roboczym, jeżeli dzień 26 przypada na dzień wolny od pracy);

e) przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera, urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych, obsługa komputera powyżej 2 godzin dziennie;

f) praca na stanowisku samodzielnym, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych, częściowo poza siedzibą pracodawcy;

a)miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

5.Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

b)list motywacyjny;

c) oświadczenie w sprawie spełnienia wymagań ustawowych, o których mowa w pkt 1 lit. a;

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) kopia lub odpis dokumentu poświadczającego status radcy prawnego;

f) dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego/;

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego głoszenia);

dodatkowe:

i)ew. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być podpisane. !!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko radca prawny w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które złożą wymagane dokumenty, zostaną poinformowane telefonicznie o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w pkt 1 i 2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 


pdfZgoda rekrutacja
Dodano: 2018-12-28 09:14:53Pobrano: 174 // 0.43 MB