ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu

2018-12-20 do 2018-12-31 // Oglądano: 2411 // Wstecz

Znak: OR.2111.1.2018

Czarny Dunajec 19.-12-2018 r.

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Spełnienie warunków ustawowych przewidzianych dla pracownika samorządowego.

b)Co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej lub doświadczenie polegające na wykonywaniu przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, którego dotyczy konkurs.

c)Posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, pedagogiczne; inny profil wyższego wykształcenia jest dopuszczalny tylko w przypadku braku kandydatów posiadających wykształcenie określone w zdaniu pierwszym.

d)Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz umiejętności interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa związanych funkcjonowanie oświaty w gminie, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, systemie oświaty, prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, finansowaniu zadań oświatowych, o ochronie danych osobowych.

 

2.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w administracji publicznej, w szczególności jednostkami oświatowymi, lub pokrewnymi związanymi z zakresem zadań na stanowisku pracy dyrektora GZO.

b)Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych jst oraz w innych budżetowych jednostkach organizacyjnych w zakresie objętym konkursem

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Dyrektor GZO, przy pomocy kadry pracowniczej liczącej 8 osób (7,5 etatu), zapewnia realizację następujących zadań

I. W zakresie organizacji i zarządzania oświatą:

a)Analiza aktualnych uwarunkowań realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

b)Nadzór merytoryczny na poszczególnymi placówkami oświatowymi w zakresie zadań realizowanych przez Gminę.

c)Przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

d)Sporządzanie dokumentacji związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektora placówki oświatowej.

e)Opiniowanie powołania i odwołania wicedyrektorów placówek oświatowych.

f)Udział w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie awansu zawodowego dyrektorów placówek oświatowych.

g)Przygotowywanie pełnej dokumentacji i udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

h)Udział w charakterze obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych powoływanych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego.

i)Wnioskowanie o uchylenie uchwał rad pedagogicznych niezgodnych z przepisami prawa.

j)Przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli i regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz przeprowadzenie uzgodnień z organizacjami związkowymi.

k)Opracowywanie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przy uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek oświatowych.

l)Ustalanie corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalanie specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

m)Analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych.

n)Prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec.

o)Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

p)Przygotowywanie dla Wójta propozycji przyznania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych.

q)Przygotowywanie wniosków o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji narodowej oraz odznaczeń resortowych i państwowych.

r)Przygotowywanie dokumentacji w zakresie przyznania godzin ponadwymiarowych dla dyrektorów.

s)Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie podziału kompetencyjnego zadań określonego przepisami prawa.

II. W zakresie spraw finansowo-budżetowych:

a)Sporządzanie projektu planu finansowego GZO.

b)Sporządzanie stałych informacji dla dyrektorów jednostek oświatowych o stanie realizacji planów wydatków budżetowych.

c)Sporządzanie informacji w zakresie realizacji wydatków budżetowych dla Wójta, Rady Gminy, stałych Komisji Rady Gminy.

d)Sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów budżetowych.

e)Zatwierdzanie dokumentów księgowych wydatków GZO.

f)Dysponowanie środkami finansowymi zatwierdzonymi w planie finansowym.

III. W zakresie sprawozdawczości:

a)Sporządzanie sprawozdań.

b)Rozliczanie dotacji.

IV. W zakresie spraw kadrowych:

a)Prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów placówek oświatowych.

b)Dokonywanie zmian wymiarów wynagrodzeń dyrektorów.

c)Sporządzanie dokumentacji w zakresie spraw kadrowych i awansu zawodowego dyrektorów.

d)Prowadzenie teczek akt osobowych i kartotek urlopowych pracowników GZO.

e)Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i dyrektora zakładu pracy w stosunku do pracowników GZO.

V. W zakresie zaopatrzenia:

Przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów w zakresie zaopatrzenia placówek oświatowych w opał.

VI. W zakresie dowozu uczniów do szkół:

a)Prowadzenie dokumentacji i nadzorowanie funkcjonowania autobusu szkolnego.

b)Organizowanie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy.

c)Sporządzanie dokumentacji w zakresie refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

VII. W zakresie prac Komisji Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli Emerytów i Rencistów:

a)Przygotowywanie regulaminu i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Komisji.

b)Organizowanie pracy Komisji.

VIII. W zakresie organizacji:

a)Przygotowywanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy w zakresie zadań oświatowych, zakładania szkół i przedszkoli, ich łączenia i likwidacji.

b)Przygotowywanie zarządzeń Wójta w zakresie oświaty.

c)Przygotowywanie decyzji.

d)Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz w zakresie wykonywania zaleceń Kuratorium Oświaty wynikających z procedur nadzoru pedagogicznego.

e)Sporządzanie dokumentacji w zakresie nie realizowania obowiązku nauki.

f)Prowadzenie dziennika korespondencyjnego.

g)Wydawanie zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie ich rejestru.

h)Koordynacja współpracy pomiędzy obsługiwanymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie zadań statutowych.

i)Współpraca z instytucjami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.

IX. W zakresie postępowań administracyjnych, prowadzenie spraw dotyczących:

a)dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

b)Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli,

c)awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

d)obowiązku nauki - postanowienia nakładające grzywny w celu przymuszenia, w przypadku nieuczęszczania uczniów na zajęcia;

Ponadto:

- Współpraca z Delegaturą Kuratorium Oświaty i Kuratorium Oświaty w zakresie zadań określonych przepisami.

- Prowadzenie działań wynikających ze złożonych skarg na funkcjonowanie placówek oświatowych lub na dyrektorów.

- Wykonywanie powierzonych czynności z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku);

b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 8 godzinna norma dobowa, przeciętnie, 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym; na stanowisku obowiązuje tzw. nienormowany czas pracy, wynikający z art. 1514.

c) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniemRady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników GZO,

e) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f) przeważająca pozycją jest praca siedząca, związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, technicznych i narzędzi informatycznych,

g) praca administracyjno- biurowa w siedzibie GZO z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca również wyjazdów służbowych,

h)miejsce wykonywania pracy: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu,
ul. Kolejowa 14a, 34-470 Czarny Dunajec; budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5.Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie w sprawie spełnienia wymaga[a1]ń ustawowych, o których mowa w pkt 1
lit. a,

d)oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)dokumenty poświadczające staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b /kopia świadectwa pracy, inny dokument potwierdzający wykonywanie pracy, działalności gospodarczej/,

f)kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, o których mowa w pkt 1 lit. c,

g)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia)

dodatkowe:

i)ew. inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być podpisane. !!

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji jest złożenie kompletu dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych !!!

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego/ potwierdzonego profilu zaufanego lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor GZO w Czarnym Dunajcu, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. do godz. 15:30.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 
pdfZgoda rekrutacja-gzo
Dodano: 2018-12-28 14:18:45Pobrano: 171 // 0.44 MB