ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

2018-12-17 do 2018-12-19 // Oglądano: 777 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474), oraz art. 10 §1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, w dniu 10grudnia 2018 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 22/2018, znak: WI‑XI.7820.1.34.2018.MMa, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Odcinek 10 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957 od odc. 150 km 1+179 do odc. 150 km 1+235 wraz zrozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu drogowego M2 na potoku Czarnym odc. 150 km 1+207 DW957 wm.Czarny Dunajec, w gminie Czarny Dunajec, wpowiecie nowotarskim, realizowana wramach zadania pn.: Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Czarny Dunajec, powiat nowotarski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren drogi wojewódzkiej nr 957 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

-jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, obręb nr 0003 Czarny Dunajec:

400/47 (400/46), 399/3 (399), 69/1 (69);

-jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, obręb nr 0013 Stare Bystre:

11814/1 (11814), 11995/1 (11995), 3129/5, 3129/9 (3129/6), 3129/11 (3129/8); na części działki: 3129/7,

 

b) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących – wyznaczonym na podstawie art. 20 a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

−jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, obręb nr 0003 Czarny Dunajec:

68, 400/45;

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji; ustalenia terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania; określenia terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (terenu wód płynących); zatwierdzenia podziału nieruchomości; oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Województwa Małopolskiego; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy iprowadzenia robót budowlanych; określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wydania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), od poniedziałku do piątku wgodzinach pracy Urzędu (zaleca się godz. 1100–1400), lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 12 39 21923, lub uzyskać informacje pod ww. numerem.

 

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji iRozwoju zapośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul.Basztowa 22, 31‑156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna iprawomocna.