ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r.

2018-10-29 do 2018-11-12 // Oglądano: 1015 // Wstecz
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie § 9 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1. Stosownie do art. 142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu - odpowiedniego sprawozdania finansowego, tj.:
  •  sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1342) wraz z oryginalnymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia – dotyczy komitetów, które zarejestrowały wyłącznie kandydatów na radnych
lub
  •  łącznego sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze, według wzoru określonego załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego , który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1343) wraz z oryginalnymi dokumentami wymienionymi w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia – dotyczy komitetów, które zarejestrowały kandydatów na radnych i wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to, czy komitet pozyskiwał środki finansowe, zaciągał zobowiązania oraz dokonywał wydatków. Zatem w przypadku, gdy komitet wyborczy nie miał przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych, jego pełnomocnik finansowy zobowiązany jest złożyć zerowe sprawozdanie finansowe.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także komitetów, które uległy rozwiązaniu przed dniem wyborów. Sprawozdanie finansowe przedkładają one w tym samym terminie, co pozostałe komitety.
Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez właściwy organ wyborczy postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, do dnia przedłożenia sprawozdania finansowego.
2. Termin przedłożenia sprawozdania finansowego upływa:
  • dla komitetów, których kandydaci nie biorą udziału w ponownym głosowaniu - w dniu 21 stycznia 2019 r.,
  •  dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - w dniu 4 lutego 2019 r.
Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wraz z oryginałami dokumentów księgowych powinno być złożone w siedzibie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II:
ul. Gorzkowskiej 30, 33-300 Nowy Sącz, w dni robocze w godzinach od 8 00 do 1500, bądź przesłane pocztą na wskazany wyżej adres (w takim przypadku o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza – art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), a w szczególności przepisy działu I, rozdziału 15 „Finansowanie kampanii wyborczej” oraz art. 378 i 476 określające sposób obliczania limitu wydatków komitetu wyborczego oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r., znak: ZKF-811-3/18 dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Aktualne akty prawne oraz wzory dotyczące sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl w zakładce finansowanie polityki oraz na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego: http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/778_Finansowanie_kampanii_wyborczej .
4. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który w związku z wyborami nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 509 § 1 Kodeksu wyborczego).

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II
/-/ Piotr Borkowski