ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy "Informatyk Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu"

2007-01-12 do 2007-01-12 // Oglądano: 2534 // Wstecz
WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„Informatyk Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu" 


1. Liczba, wymiar czasu pracy: 
1 etat, pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Gmina Czarny Dunajec 

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
b) wykształcenie: min. licencjat o profilu informatycznym
b) niekaralność
c) znajomość sprzętu klasy PC
d) umiejętność administrowania systemami informatycznymi
e) umiejętność administracji sieciami lokalnymi
f) znajomość zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego
g) znajomość rynku dostawców usług, sprzętu i rozwiązań informatycznych

4. Wymagania pożądanie

a) dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność.
b) samodzielność planowaniu i realizacji zadań
c) nieposzlakowana opinia

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) administrowanie istniejącą siecią NOVEL w szczególności:
- ustawianie personalnego dostępu do baz zawierających dane osobowe chronione
- usuwanie usterek w sieci
- planowanie modernizacji sieci
- wdrażanie nowego oprogramowania
b) administrowanie sprzętu i oprogramowania znajdującego się w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.
c) usuwanie bieżących usterek sprzętu i problemów z oprogramowaniem
d) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania
e) dokonywanie bieżących aktualizacji oprogramowania
f) przeszkalanie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
g) planowanie zakupów nowego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych
h) podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dowodu osobistego
d) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
e) kserokopie ewentualnych dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach lub posiadanych kwalifikacjach
f) kwestionariusz osobowy
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

7. Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na wolne stanowisko informatyka".

Termin składania dokumentów: do 29 stycznia 2007 do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, II piętro, pokój nr 40.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu (www.czarny-dunajec.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu przy ul. Piłsudskiego 2.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani listownie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).