ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-16 do 2018-11-16 // Oglądano: 1613 // Wstecz

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Czarny Dunajec Nr VII/63/2015r. z dnia 26 czerwca 2015r. i XXXI/326/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.11.2018 r. do 26.11.2018 r. w siedzibie UrzęduGminy Czarny Dunajec, w godzinach pracy Urzędu.

 

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Czarny Dunajec: www.czarny-dunajec.pl oraz bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.11.2018r. w siedzibie Urzędu GminyCzarny Dunajec, o godz. 11.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec (Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec), z podaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

-opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

-opatrzone podpisem zaufanym.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. planu miejscowego, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej.