ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - WYPRAWKA SZKOLNA

2018-09-24 do 2018-11-30 // Oglądano: 859 // Wstecz
W dniu 18 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.Udzielana pomoc dotyczy dofinansowania podręczników dla uczniów co oznacza, że nie ma możliwości pokrywania kosztów zakupu materiałów ćwiczeniowych.

 

I.Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu.

Uczniowie niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe :

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną zniepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas III szkół podstawowych, klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przyspasabiających do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Zgodnie z art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty materiały edukacyjne to materiały zastępujące lub uzupełniające podręcznik, umożliwiające realizację programu nauczana, mające postać papierową lub elektroniczną. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie informuję, że ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klas III szkół podstawowych mogą skorzystać z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

II.Miejsce i termin składania wniosków

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, jeśli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 28 września 2018 r. Wzałączeniuwzór wniosku.

 

III.Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia opotrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Powyższy dokument potwierdza, że osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach programu.

Zgodnie z art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (…), wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;

2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

 

IV. Wysokość pomocy w ramach programu

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”jest uzależniona od: typu szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia maksymalna wysokość pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w 2018 r. wynosi odpowiednio:

 

 

 

 

Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy

Maksymalna wysokość pomocy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy

 

 

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowych szkół I stopnia

 

do kwoty 390 zł

 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

 

do kwoty 445 zł

 

V. Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych ( w załączeniu wzór oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych).

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów podstawą refundacji poniesionych kosztów za zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawnością jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakup materiałów edukacyjnych jest przedłożone przez podmiot dokonujący zakupu potwierdzenie, zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie jest wystawiane na podstawie posiadanej przez podmiot zakupujący faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Załączniki:

Zał. 1 - Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1796).

Zał. 2 – Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. Wyprawka szkolna

Zał. 3 - Wzór wniosku dla osób ubiegających się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 4 -Wzór oświadczenia o zakupie indywidualnym podręczników lub materiałów edukacyjnych,

Zał. 5- Zarządzenie Nr 173/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom w 2018 r. Wyprawka szkolna


pdfZał. Nr 1 rozporzadzenie-wyprawka-2018
Dodano: 2018-09-24 13:44:02Pobrano: 103 // 0.09 MB
pdfZał. Nr 2 uchwala-nr-126-rady-ministrow-2018-z-dnia-17-wrzesnia
Dodano: 2018-09-24 13:44:02Pobrano: 106 // 0.31 MB
docZał. Nr 3 - Wzór wniosku-Wyprawka szkolna 2018
Dodano: 2018-09-24 13:44:03Pobrano: 103 // 0.04 MB
docxZał. Nr 4- Wzór oświadczenia o zakupie podręczników- mat.edukacyjnych.
Dodano: 2018-09-24 13:44:04Pobrano: 98 // 0.01 MB
pdfZarzadzenie
Dodano: 2018-09-24 13:44:05Pobrano: 105 // 0.29 MB