ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konkursu na administratora obiektu „Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie”

2018-09-21 do 2018-10-05 // Oglądano: 591 // Wstecz
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza konkurs na administratora obiektu „Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie”, który mieści się pod adresem Chochołów nr 40.

I. Zakres zadań administratora obiektu:

1) udostępnianie zwiedzającym (tj. mieszkańcom, turystom oraz zorganizowanym grupom i wycieczkom szkolnym) multimedialnej ekspozycji, w tym udzielanie informacji na temat korzystania z eksponatów, pomoc w korzystaniu z instalacji i urządzeń stanowiących element ekspozycji, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z eksponatów przez zwiedzających, asystowanie osobom niepełnosprawnym podczas wizyty w Centrum; udostępnianie obejmuje co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym soboty, w wymiarze co najmniej 8 godz. dziennie,

2) podejmowanie działań na rzecz:

a) popularyzacji wiedzy na temat torfowisk,

b) upowszechniania wiedzy o obszarach chronionych na terenie Gminy Czarny Dunajec,

c) upowszechniania wiedzy o walorach i atrakcjach kulturowych, przyrodniczych, historycznych regionu,

d) promowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru polsko-słowackiego pogranicza,

3) organizowanie i obsługa wydarzeń w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk, itd.

4) współpraca z Muzeum Orawskim P.O. Hviezdoslava w zakresie promowania i udostępniania wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego tj. dwóch ekspozycji służących ochronie i promocji torfowisk, znajdujących się w obiektach w Chochołowie i na Zamku Orawskim,

5) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Centrum, dostępnej pod adresem www.muzeumplsk.eu,

6) zarządzanie obiektem tj. parterem budynku wraz z częścią ekspozycyjną, biurową oraz innymi pomieszczeniami (toalety, pomieszczenia gospodarcze), a także częścią podpiwniczenia z kotłownią; zarządzanie obejmuje eksploatację pomieszczeń, urządzeń, instalacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektu; materiały eksploatacyjne w tym paliwa, środki czystości będą zakupywane przez administratora na rachunek Gminy zgodnie z bieżącymi potrzebami; Urząd Gminy zapewnia przeszkolenie kadry administrującej obiektem w zakresie użytkowania ww. instalacji i urządzeń,

7) dokonywanie drobnych remontów i napraw, w tym naprawa elementów multimedialnej ekspozycji w uzgodnieniu z Urzędem Gminy i na rachunek Gminy,

8) obsługa systemu rezerwacji, pobieranie ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy opłat za zwiedzanie, a także stosowanie przewidzianych zwolnień i ulg; zadanie obejmuje również obsługę kasy fiskalnej i terminali POS; opłaty będą wpłacane do kasy Gminy i rozliczane w terminach oraz w sposób określony w umowie.

UWAGA: Administrowanie obiektem nie obejmuje zapewnienia wymaganych prawem przeglądów, ubezpieczenia budynku, dokonywania poważnych remontów oraz napraw.

Opis części budynku objętej zakresem zadań administratora wraz z opisem wyposażenia multimedialnej ekspozycji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

II. Okres administrowania obiektem:

Od 15 października 2018 do 31 grudnia 2023 r.

III. Forma powierzenia administrowania obiektem:

Umowa zlecenia usług.

IV. Warunki udziału w konkursie:

W stosunku do podmiotów zainteresowanych administrowaniem Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk stawia się następujące niezbędne wymagania:

1)Administrowanie obiektem może zostać powierzone organizacji pozarządowej lub instytucji kultury, której działalność statutowa jest związana z turystyką, kulturą lub edukacją ekologiczną. Okres prowadzenia ww. działalności musi wynosić na dzień złożenia wniosku co najmniej 2 lata.

W celu wykazania spełnienia warunku niezbędne jest przedstawienie kopii statutu oraz dokumentu potwierdzającego datę wpisu organizacji lub instytucji do odpowiedniego rejestru.

2)Administrator zobowiązany jest zatrudnić w Centrum osobę/osoby posiadającą/e doświadczenie związane z działalnością turystyczną, kulturalną lub edukacją ekologiczną. Osoba/osoby zatrudnione w Centrum muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

W celu wykazania spełnienia warunku niezbędne jest przedstawienie CV osoby/osób proponowanych do zatrudnienia w celu administrowaniem Centrum.

3) W konkursie mogą brać udział organizacje lub instytucje, które nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, nie jest prowadzone przeciwko nim żadne postępowanie sądowe ani administracyjne.

W celu wykazania spełnienia tego warunku niezbędne jest złożenie stosownych oświadczeń, które znajdują się w formularzu oferty.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w konkursie oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. Brak ww. dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

V.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 5 października 2018 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu poniedziałek – piątek 7:30 -15:30)

§ pocztą elektroniczną na adres: gmina@czarny-dunajec.pl

lub

§ pocztą/osobiście na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem „KONKURS NA ADMINISTRATORA CENTRUM PROMOCJI I OCHRONY TORFOWISK W CHOCHOŁOWIE”

VI. Termin związania ofertą: 30 dni

VII.Kryteria oceny:

Oferowana cena brutto – 100%

Poprzez oferowaną cenę należy rozumieć wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto, jakie Zamawiający chce otrzymywać za pełnienie funkcji administratora Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”

Pc=(Cmin/Cb) x 100

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cb – cena brutto oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową. Maksymalna ilość punktów do uzyskania 100.

 

VIII. Najważniejsze warunki umowy:

1) wywiązanie się z zakresu zadań określonych w pkt. I pod rygorem rozwiązania umowy,

2) wynagrodzenie płatne każdego miesiąca,

3) uzgadnianie z Urzędem Gminy harmonogramu (dni, godzin) udostepnienia Centrum,
a także wydarzeń organizowanych w ramach funkcjonowania Centrum, dopuszcza się w tym zakresie zmiany umowy, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy,

4) administrator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, awarie związane z normalną eksploatacją obiektu,

5) administrator ponosi odpowiedzialność za szkody, w tym zniszczenia i awarie wynikające z niewłaściwego użytkowania i nadzoru,

6) każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

 

IX.Wytyczne do przygotowania oferty

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

5)Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Czarny Dunajec, dnia 21.09.2018 r.


pdfformularz oferty_p
Dodano: 2018-09-21 14:03:00Pobrano: 151 // 1.29 MB