ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 169/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czarny Dunajec w zakresie zdrowia publicznego w roku 2018

2018-09-13 do 2018-09-27 // Oglądano: 183 // Wstecz

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Z budżetu Gminy Czarny Dunajec przekazuje się środki na finansowanie zadania z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pn. „Diagnoza społeczna” w kwocie 5.600,000 zł.

2.Podmiotem realizującym zadanie określone w ust. 1będzie Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, 30-513 Kraków, ul. Krasickiego 27/1.

3.Środki na realizację zadań określonych w ogłoszeniu zabezpieczono na rok 2018 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 2

Niniejsze ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.