ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych - wymogi

2006-11-10 do 2006-11-10 // Oglądano: 2089 // Wstecz
ZARZĄDZENIE Nr 98/2006 
Wójta Gminy Czarny Dunajec 
z dnia 10 listopada 2006 r.


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
§ 2, 
§ 3 i § 4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz. 33) zarządza co następuje:§ 1 


Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Czarny Dunajec w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.§ 2Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej Gminy. 


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

docWymagania2
Dodano: 2011-03-07 19:36:41Pobrano: 799 // 0.04 MB
docWymagania1
Dodano: 2011-03-07 19:37:20Pobrano: 793 // 0.06 MB