ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolski - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2018-08-29 do 2018-09-19 // Oglądano: 810 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – zwanej dalej zrid (Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 – ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Odcinek 10 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 957od odc. 150 km 1+179 do odc. 150 km 1+235 wraz z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego mostu drogowego M2 na potoku Czarnym odc. 150 km 1+207 DW957 wm.Czarny Dunajec, w gminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, realizowane wramach zadania pn.: Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ. (znak sprawy: WI-XI.7820.1.34.2018.MMa) na wniosek złożony 19 kwietnia 2018 r., (data pisma 16 kwietnia 2018 r.) złożonego przez Panią Helenę Bigaj, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o., Sp. k. działającą na podstawie upoważnienia z 4 kwietnia 2018 r., znak: ZDW/PW/2018/DI-1/957/ICz udzielonego przez Panią Martę Maj, p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich wKrakowie, na podstawie uchwały nr 345/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7marca 2017 r.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Czarny Dunajec wgminie Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, na niżej wymienionych działkach:

1)między liniami rozgraniczającymi (wodniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie wwyniku zatwierdzenia podziału ibędzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

- 400/47 (400/46); 399/3 (399); 69/1(69) - położonych w obrębie 0003 CzarnyDunajec, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

- 3129/9 (3129/6); 3129/11 (3129/8); 11814/1 (11814); 11995/1 (11995) – położonych

wobrębie 0013 Stare Bystre, jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec,

2) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących, wyznaczonego na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na części działek:

- 68; 400/45

Ponadto, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 24 sierpnia 2018 r. zostało wydane postanowienie znak: WI-XI.7820.1.34.2018.MMa o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości wprojekcie budowlanym w terminie do 30 listopada 2018 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zmianami), w związku z prowadzonym ww. postępowaniem administracyjnym.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi izastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji - WI-XI Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul.Basztowej 22, pokój nr 5 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400 lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21923, lub uzyskać informacje w sprawie pod ww. numerem.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wtoku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.