ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

2018-08-21 do 2018-09-10 // Oglądano: 527 // Wstecz

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ

ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

Wójt Gminy Czarny Dunajecna podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz.2237) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Diagnoza społeczna.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 6.000,00 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Czarny Dunajec– ze środków profilaktyki alkoholowej.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania - od 1 października do 10 listopada 2018,

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W drodze konkursu Wójt wybiera tylko jedną ofertęna realizację zadania. Wzór ofert stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy Czarny Dunajec po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.

2. Komisja Konkursowa została powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 99/2017 z dnia 14.07.2017r.

3. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno- merytorycznej złożonych ofert biorąc pod uwagę, kryteria jak poniżej:

 

1) Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)

2) Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)

3) Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

4) Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)

5) Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

6) Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku wzamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz pełną nazwą zadania „Diagnoza społeczna” w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec – na dzienniku podawczym pokój nr 11, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym na adres:34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest koordynator ds. uzależnień nr tel. /18/ 26 135 17

 

Wymogi dotyczące składania ofert:

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:

a. szczegółowy sposób realizacji zadania;

b. termin i miejsce realizacji zadania;

c. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

d. informację o wysokości wnioskowanych środków;

e. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

f. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

g. informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania.

3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków (błędów formalnych) złożonej oferty po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.

5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie oferenta o nie figurowaniu osób mających być zatrudnionymi przy realizacji zadania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (strona internetowa:rps.ms.gov.pl),

2.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

3.Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

4.Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę

o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

6.Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie

z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

1.Rozstrzygnięcie przez Wójta Gminy Czarny Dunajec konkursu ofert następuje w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.

2.Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Czarny Dunajec.

 

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy Czarny Dunajec na piśmie lub drogą elektroniczną. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie na piśmie musi wpłynąć w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu ofert na dziennik podawczy tut. Urzędu Gminy.

2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

4. Wójt Gminy Czarny Dunajec przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.

5. Wójt Gminy Czarny Dunajecpo zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia.

Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

1. Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:1

1. Termin realizacji zadania – od 1 października do 10 listopada 2018 r.,

2. Miejsce realizacji zadania: miejsca wskazane przez Zleceniodawcę

3. Uczestnicy zadania: reprezentatywna grupa uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół, reprezentatywna grupa mieszkańców z każdej wsi, sprzedawcy w punktach prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, Komisariat Policji, GOPS, Ośrodki Zdrowia - z terenu Gminy Czarny Dunajec.

4. Realizatorzy zadania publicznego muszą posiadaćdoświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

5. Zakres rzeczowy zadania:

a.Badania należy przeprowadzić poprzez bezpośredni kontakt z podmiotami wyżej wymienionymi.

b.Kompleksowy i przejrzysty raport w formie papierowej i w formie elektronicznej

c.Tematyka ankiet dotyczy:

- Postawy społeczne: kryzys rodziny, obserwowany kryzys norm moralnych.

- Przemoc: rozpowszechnienie zjawiska przemocy w rodzinie.

- Narkotyki i dopalacze: rodzaj substancji psychoaktywnych najczęściej stosowanych

w społeczności lokalnej, dostępność do rynku dopalaczy w społeczności lokalnej, źródła zaopatrywania się w substancje psychoaktywne.

- hazard: korzystanie z internetowych form gier losowych, zjawisko uzależnienia od hazardu, świadomość dostępności form pomocy.

- Alkohol: częstotliwość spożywania alkoholu, wiek inicjacji alkoholowej, dostępność alkoholu w środowisku lokalnym, przekonania dotyczące alkoholu.

- Internet, media: zjawisko uzależnienia od nowych mediów, natężenie przestępstw internetowych, świadomość praw użytkowników internetowych, wiedza z ochroną danych osobowych i zachowywaniem prywatności.

8. Zaplecze kadrowe:

a. liczba kadry, kwalifikacje kadry oraz obowiązki kadry winny być zgodne z założeniami zadania.

9. Formą realizacji zadania będzie „Diagnoza społeczna”

Z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa, która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
docxOferta,zalacznik_nr_1 do ogłoszenia.
Dodano: 2018-08-21 15:04:07Pobrano: 153 // 0.02 MB
docxUMOWA_zalacznik_nr_2 do ogłoszenia.
Dodano: 2018-08-21 15:04:09Pobrano: 137 // 0.03 MB
docZarzadzenie_Wojta -ogłoszenie konkursu
Dodano: 2018-08-21 15:04:12Pobrano: 134 // 0.02 MB