ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK

2018-08-17 do 2018-08-24 // Oglądano: 582 // Wstecz
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INFORMATYK ¼ etatu

I.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a) wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka, administratora sieci

b) złożenie wymaganych dokumentów ( z wyłączeniem dodatkowych)

c) dobra znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania,

d) umiejętność tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania,

e) znajomość systemów operacyjnych Windows XP/7/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office

f) Doświadczenie w zakresie instalacji sprzętu IT - komputerów, drukarek, serwerów oraz urządzeń sieciowych w sieci lokalnej,

g) posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej

h) posiadanie obywatelstwa polskiego,

i)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

j)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka

k) co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (praca na stanowisku informatyka w urzędach samorządowych lub rządowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi)

l)brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

II.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem(nie są konieczne, jednak wpływają na wynik naboru)

 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zaangażowanie,
 4. kreatywność, samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista
 6. dyspozycyjność,
 7. znajomość języka angielskiego -czytanie dokumentacji technicznej.
 8. uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej

III.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • administrowanie systemami operacyjnymi (Windows, Linux), bazami danych i siecią informatyczną GOPS
 • wdrażanie programów na potrzeby GOPS
 • przetwarzanie danych, eksploatacja systemów informatycznych
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego (stacje robocze, serwery itp.) oraz instalowanie oprogramowania
 • nadzór nad ilościowym i jakościowym stanem sprzętu informatycznego, udział w zakupach oprogramowania i sprzętu
 • wsparcie użytkowników w zakresie aplikacji działających w GOPS
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych i przechowywanych w systemie komputerowym i sieci informatycznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w GOPS,- wykonywanie zadań uwzględnionych w instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • administracja i ewidencja kont użytkowników systemów informatycznych,
 • dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji sprzętu i systemów, oraz usuwanie usterek,
 • szkolenie i wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu codziennych problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.

 

IV.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)Praca na 1/4 etatu, w wymiarze 2 godz. na dobę, średnio 10 godz. tygodniowo

2)Miejsce pracy: praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

3)Praca w godzinach od 15:30 do 17:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

5)Wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

6)Praca przy komputerze.

7)Zatrudnienie od 1 września 2018 roku.

V.Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e)dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

f)dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu/, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony/,

g)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych),

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu (do Głównego księgowego GOPS) lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
ul. Józefa Piłsudskiego 4
34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Czarnym Dunajcu.

W dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu.

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą poinformowani telefonicznie.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę od 01 wrzesień 2018r.

Dodatkowych informacji o naborze udziela p. Danuta Hudyka pod nr telefonu 18-26-135-49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych”

Czarny Dunajec, 17-08-2018r.

 

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa