ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA DO STRON POSTĘPOWANIA ws przedsięwzięcia pn.: Obwodnica Chochołowa

2018-07-13 do 2018-07-27 // Oglądano: 752 // Wstecz

INFORMACJA DO STRON POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”,

informuje,

 

że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa” zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34, 35 i 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) –

zwanej dalej „uooś” przeprowadzono tzw. udział społeczeństwa w ramach którego m.in. przeprowadzono rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Po zakończeniu „udziału społeczeństwa” poczyniono w przedmiotowej sprawie następujące czynności:

1)Pismem z dnia 30.05.2018 r., Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz do Pełnomocnika – Pawła Mieszkowskiego o zajęcie stanowiska w sprawie ww. przedsięwzięcia, po wynikach rozprawy administracyjnej przeprowadzonej 27.05.2018 r., w której społeczeństwo w większości opowiedziało się za wariantem C (zachodnim),

2)Pismem z dnia 26.06.2018 r., ZDW podtrzymało stanowisko preferowanego wariantu B (wschodniego),

3)Wójt Gminy Czarny Dunajec mając na uwadze opinię mieszkańców Chochołowa wyrażoną podczas głosowania na rozprawie administracyjnej dn. 27.05.2018 r., zwrócił się pismem w dniu 05.07.2018 r., do ZDW i do Pełnomocnika Pawła Mieszkowskiego, by kontynuować prace projektowe z uwzględnieniem wariantu C (zachodniego) z modyfikacją końcowego odcinka.

 

Po otrzymaniu odpowiedzi od Inwestora nastąpi kontynuacja postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie mają przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu są powiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego iwyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 13.07.2018 r. – 27.07.2018 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz