ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego

2018-07-03 do 2018-07-12 // Oglądano: 989 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020

1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

2.Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji koordynatora ds. zarządzania projektem pt. Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres czynności obejmuje:

- merytoryczne i organizacyjne wsparcie w zakresie realizacji i rozliczania projektu,

- współpraca z personelem partnera projektu, m.in. w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany informacji dotyczących realizacji działań, raportowania postępu realizacji projektu, monitorowania wydatków i wskaźników,

- bieżąca współpraca ze zleceniobiorcami i wykonawcami poszczególnych działań projektu,

- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej działań projektu,

- prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących projektu,

- ocena realizacji projektu i bieżące kontrolowanie postępu projektu,

- monitorowanie i mierzenie wskaźników projektu,

- opracowanie raportu z ewaluacji projektu,

- przygotowywanie merytorycznej oraz finansowej części wniosków o płatność i raportów,

- przygotowywanie wzorów opisów faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wymaganych wytycznymi Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020,

- przygotowywanie i opracowywanie informacji dotyczących merytorycznego i finansowego postępu realizacji projektu, osiąganych wskaźników,

- systematyczne monitorowanie od strony organizacyjnej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu i osiąganych rezultatów, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, umową partnerską, wnioskiem aplikacyjnym, budżetem i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- przygotowywanie i przekazywanie informacji wymaganych od partnera projektu przez Instytucję Zarządzającą, Kontrolerów,

- opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w projekcie, zawieranymi aneksami z Instytucją Zarządzającą itp.,

Oferent musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub programów krajowych, w tym zwłaszcza projektów dotyczących współpracy z partnerami ze Słowacji. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku w ofercie należy wskazać co najmniej 3 projekty, którymi zarządzał Oferent.

3. Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie osoby/podmiotu, który będzie pełnił funkcję koordynatora ds. zarządzania projektem pt. „Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji przedmiotowego projektu tj. do dnia 30.04.2019 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia projektu ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

5. Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy zlecenia/o dzieło z osobą lub podmiotem zewnętrznym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

6. Płatność:

Na podstawie faktur/rachunków. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy.

7.Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c) Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d) Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

8. Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto – 100%

9. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

10.Miejsce i sposób składania ofert:

a)Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – gmina@czarny-dunajec.pl

b)Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

11. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Podinspektor Biura Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Barbara Chramiec tel. 182613513 e-mail: bchramiec@czarny-dunajec.pl

12. Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Załączniki:

1. Formularz ofertowy


pdfformularz ofertowy
Dodano: 2018-07-03 13:53:39Pobrano: 204 // 1.12 MB