ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2018 Informacja do publicznej widomości o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2018-06-11 do 2018-06-25 // Oglądano: 686 // Wstecz
dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405), zwanej dalej „uooś”informuje, że w dniu 08.06.2018 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wzwiązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) – została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, uzgodnieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 11.06.2018 r. – 25.06.2018 r.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz