ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2018-05-30 do 2018-06-13 // Oglądano: 1010 // Wstecz
REFERENT DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY REFERENT

I.Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

1)Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

2)Jest obywatelem polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

3)Wykształcenie wyższe lub ukończenie szkoły policealnej.

4)Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)Nieposzlakowana opinia;

7)Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym na zajmowanym stanowisku (pakiet MS Office oraz Windows )

8)Posiada podstawy znajomości ustawy:

·o świadczeniach rodzinnych (obowiązującą po 01-01-2016 r.)

·kodeksu postępowania administracyjnego

·ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 Plus”

·ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO

9) Kandydat winien jest uzyskać, co najmniej 40% możliwych do uzyskania punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

II.Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a) ukończenie kursów, szkoleń itp. z zakresu w/w ustaw

b) preferowany staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

c) uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej

 

III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)Przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

2)Sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego.

3)Planowanie i wykonanie budżetu w w/w zakresie.

4)Obsługa programu IZYDA do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus”.

5)Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

6)Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - RODO

7)Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

8)Załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika na stanowisku referenta.

 

IV.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo

2)Miejsce pracy: praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

3)Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

4)Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu,

5)Wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

6)Praca przy komputerze.

7)Zatrudnienie od 1 lipca 2018 roku.

V.Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

e)dokument poświadczający wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

f)dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu/, jeżeli kandydat był wcześniej zatrudniony/,

g)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata
zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu
osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
opracownikach samorządowych),

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu (do Głównego księgowego GOPS) lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
ul. Józefa Piłsudskiego 4
34-470 Czarny Dunajec

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiskoreferent ds. realizacji programu „Rodzina 500 Plus” oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych (RODO) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

w terminie do dnia 13 czerwca 2018r. do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GOPS w Czarnym Dunajcu.

W dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu.

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą poinformowani pisemnie lub telefonicznie.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę od 01 lipiec 2018r.

Dodatkowych informacji o naborze udziela p. Danuta Hudyka pod nr telefonu 18-26-135-49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 4, 34-470 Czarny Dunajec.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych”

Czarny Dunajec, 29-05-2018r.

 

 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnym Dunajcu

mgr Andrzej Cholewa

 

 


pdfklauzula kandydaci + zgoda
Dodano: 2018-05-29 10:53:43Pobrano: 202 // 0.65 MB