ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2006-02-02 do 2006-02-02 // Oglądano: 2204 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie

 2. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu architektury i urbanistyki

 3. ogólna znajomość przepisów dotyczących budownictwa oraz architektury

 4. staż pracy w tym umowy cywilnoprawne

 5. znajomość obsługi komputera

 6. niekaralność

Wymagania pożądane:

 1. znajomość procedur kodeksu postępowania administracyjnego

 2. doświadczenie zawodowe w dziedzinie budownictwa (wykonawstwo i projektowanie)

 3. znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzennego

 4. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność

 5. komunikatywność

 6. samodzielność w planowaniu i realizacji zadań

 7. wysoka kultura osobista


Zakres obowiązków wymaganych na stanowisku:

 1. wykonywanie zadań dotyczących budownictwa i nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie należącym do gminy

 1. przygotowywanie materiałów dotyczących wypisu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz zmian w PZP

 2. przygotowywanie zaświadczeń o zgodności położenia działek z PZP oraz opinii o podziale działek

 3. współpraca z Inspektorem Powiatowego Nadzoru Budowlanego w wykrywaniu samowoli budowlanych

 4. przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

 5. prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszeń remontów na obiektach gdzie Urząd Gminy pełni funkcję inwestora

 6. uczestniczenie w komisjach biorących udział przy rozstrzyganiu sporów na terenie gminy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy lub umów cywilnoprawnych

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

 5. kserokopie ewentualnych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 6. ewentualne referencje

 7. oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania w siedzibie zamawiającego)

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (druk do pobrania w siedzibie zamawiającego)

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji


Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Urzędu Gminy Czarny Dunajec - Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa”.
Termin składania dokumentów: do 20 luty 2006
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 II piętro, pok. 40

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP 
O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

Informacji dotyczących konkursu udziela 
Kierownik Referatu Budownictwa mgr inż. Antoni Chlebek

w siedzibie Urzędu Gminy tel. (018) 26-135-29 pok. 29