ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

2018-05-07 do 2018-06-06 // Oglądano: 227 // Wstecz

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu zdrowia publicznegow sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Józef Babicz


--> Link do ogłoszenia <-- kliknij tutaj