ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

2018-05-07 do 2018-06-06 // Oglądano: 885 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajecna podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz.2237) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem.

1.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 26000,00 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Czarny Dunajec– ze środków profilaktyki alkoholowej.

2.Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną przekazane po podpisaniu umowy w terminie nie później niż do 7 dni przed datą realizacji zadania.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania - od 1 lipca do 31 sierpnia 2018,

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W drodze konkursu Wójt wybiera tylko jedną ofertęna realizację zadania.

Kryteria oceny ofert:

1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy Czarny Dunajec po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.

2. Komisja Konkursowa została powołana przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 99/2017 z dnia 14.07.2017r.

3. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno- merytorycznej złożonych ofert biorąc pod uwagę, w szczególności (max.100 pkt. za wszystkie):

1. Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)

2. Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)

3. Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)

4. Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)

5. Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)

6. Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)

7. Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)

8. Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)

9. Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2018 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz pełną nazwą zadania "Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec – na dzienniku podawczym pokój nr 11 , w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym na adres: 34-470Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Czarny Dunajec). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest koordynator ds. uzależnień P. Beata Rawickanr tel. 18 26 135 17.

Wymogi dotyczące składania ofert:

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:

a. szczegółowy sposób realizacji zadania;

b. termin i miejsce realizacji zadania;

c. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;

d. informację o wysokości wnioskowanych środków;

e. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;

f. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

g. informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.

3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.

5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie organizatora wypoczynku o nie figurowaniu osób mających być zatrudnionymi przy realizacji zadania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (strona internetowa: rps.ms.gov.pl),

2.Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,

3.Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,

4.Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,

6.Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

7.Program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii, realizowany w trakcie zadania, wskazujący tematykę i zakres pracy z uczestnikami zadania,

8.Szczegółowy plan pracy wychowawczej realizowany w trakcie zadania, w podziale na poszczególne dni.

9.Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

1.Rozstrzygnięcie przez Wójta Gminy Czarny Dunajec konkursu ofert następuje w terminie 7 dniod daty zakończenia składania ofert.

2.Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarny Dunajec.

3.Z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa,której treść stanowi załącznik nr 2do ogłoszenia.

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy Czarny Dunajec na piśmie lub droga elektroniczną w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Odwołanie na piśmie musi wpłynąć w terminie 3 dni na dziennik podawczy tut. Urzędu Gminy.

2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

4. Wójt Gminy Czarny Dunajec przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.

5. Wójt Gminy Czarny Dunajecpo zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia.

Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

1. Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2. Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania – od 1 lipca do 31 sierpnia 2018r.,

2. Miejsce realizacji zadania: miejscowość wypoczynkowa - na terenie Polski,

3. Uczestnicy zadania: 16-20 dzieci w wieku od 7 do 17 lat z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Gminy Czarny Dunajec.

4. Realizatorzy zadania publicznego muszą posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

5. Zakres rzeczowy zadania:

a. zapewnienie 10 – dniowego pobytu,10 noclegów; ( nie wliczając czasu podróży)

b. zapewnienie 4 posiłków dziennie;

c. zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dowozu uczestników z Czarnego Dunajca ul. Piłsudskiego 2 do miejscowości wypoczynkowej oraz z miejscowości wypoczynkowej do Czarnego Dunajca ul. Piłsudskiego 2, z opcją ewentualnego zabrania dzieci z nie więcej niż z dwóch miejscowości z terenu gminy Czarny Dunajec,

d. prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii w oparciu o przedłożony do oferty program, w wymiarze minimum 15 godzin, w tym szczegółowy plan pracy wychowawczej prowadzonej w trakcie wyjazdu socjoterapeutycznego;

e. prowadzenie zajęć edukacyjnych, kształtujących pozytywne postawy społeczne;

f. prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych;

g. prowadzenie zajęć artystycznych;

h. prowadzenie zajęć plenerowych;

i. prowadzenie zajęć integracyjnych;

j. zapewnienie udziału w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych;

k. zabezpieczenie materiałów piśmiennych i dydaktycznych oraz sprzętu sportowego gwarantującego właściwą realizację zadania;

l. prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii;

m. bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków stowarzyszenia, biorących udział w realizacji zadania.

6. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska w oparciu o obowiązujące na dzień organizacji wyjazdu przepisy tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 roku, poz. 252).

7. Baza lokalowa wyposażona w:

-sprzęt sportowo – rekreacyjny;

-salę świetlicową;

-sale sypialne;

-stołówkę;

-węzły sanitarne;

8. Zaplecze kadrowe:

a. liczba kadry, kwalifikacje kadry oraz obowiązki kadry winny odpowiadać przepisom obowiązującym na dzień organizacji wyjazdu tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 roku, poz. 452),

b. liczba kadry winna zapewnić bezpieczeństwo dzieci i właściwą realizację zadania. Skład kadry winien obejmować: kierownika kolonii, pedagoga – wychowawcę, pedagoga prowadzącego zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i socjoterapii.

9. Formą realizacji zadania będzie letni wypoczynek zorganizowany w postaci turnusu kolonijnego. Z wybranym oferent zostanie podpisana stosowna umowa która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.


pdfOferta_kolonia___zalacznik_nr_1
Dodano: 2018-05-07 14:59:16Pobrano: 161 // 0.22 MB
pdfUMOWA_kolonia__zalacznik_nr_2
Dodano: 2018-05-07 14:59:17Pobrano: 143 // 0.37 MB
docxOferta_kolonia___zalacznik_nr_1.
Dodano: 2018-05-24 13:57:07Pobrano: 149 // 0.03 MB
docxUMOWA_kolonia__zalacznik_nr_2.
Dodano: 2018-05-24 13:57:08Pobrano: 152 // 0.03 MB