ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja do publicznej wiadomości – Obwodnica Chochołowa

2018-05-04 do 2018-06-04 // Oglądano: 981 // Wstecz

Nasz znak: OŚ.6220.29.2016

Czarny Dunajec, 2018-05-02

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozprawie administracyjnej

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmian.) – zwanej dalej „uooś”, oraz art. 49, art. 89 §2, art. 90 §1 i 3, art. 91 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej „Kpa”,

Wójt Gminy Czarny Dunaje  w z y w a

strony postępowania

do wzięcia udziału w rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 27 maja 2018 r. (tj. niedziela) o godz. 13.00 w remizie OSP Chochołów, w miejscowości Chochołów, której przedmiotem będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”, w tym ustalenie wariantu inwestycji, najkorzystniejszego z punktu widzenia społeczeństwa.

 Zgodnie z art. 90 §2 pkt 1 Kpa wzywam strony postępowania do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników.

Jednocześnie zaznaczam, że nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 §1 Kpa). Zgodnie z art. 95 §1 Kpa na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego.

Doręczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono w dniach: 04.05.2018 r. – 18.05.2018 r.


 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz