ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa – Obwodnica Chochołowa

2018-05-04 do 2018-05-18 // Oglądano: 929 // Wstecz

Nasz znak: OŚ.6220.29.2016

Czarny Dunajec, 2018-05-02

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35, 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmian.) – zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 20.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków – działającego przez Pełnomocnika – Pana Pawła Mieszkowskiego reprezentującego Pracownię Inżynierską KLOTOIDA Sp. z o.o. sp. k., ul. Bochenka 16, 30 – 693 Kraków owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uoośorganem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 30.12.2016 r. tut. organ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Mając na uwadze przepis art. 63 ust. 5 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec wydał w dniu 30.12.2016 r. postanowienie zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 22.12.2017 r. inwestor przedłożył do tut. urzędu raport dla planowanej inwestycji, wobec czego postanowieniem z dnia 27.12.2017 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 77 uoośw sprawie uzyskano również wymagane stanowisko RDOŚ, PPIS oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, do której należą: wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37 (II piętro).

Każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu – uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź w Referacie Ochrony Środowiska (p. nr 37) – ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski mogą być składane w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się: 04.05.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27 maja 2018 roku (tj. niedziela) o godzinie 13.00 w remizie OSP Chochołów, w miejscowości Chochołów odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, której przedmiotem będzie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Obwodnica Chochołowa”, w tym ustalenie wariantu inwestycji, najkorzystniejszego z punktu widzenia społeczeństwa.

W rozprawie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 4 maj 2018 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz