ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Umowa dzierżawy

2005-09-24 do 2005-09-24 // Oglądano: 2718 // Wstecz

U M O W A D Z I E R Ż A W Y 

zawarta w dniu 3 października 2005 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:

Gminą Czarny Dunajec reprezentowaną przez Józefa Babicza – Wójta Gminy Czarny Dunajec, zwaną dalej „Wydzierżawiającym”
a
Panem Bogusławem Sroką, zam. 34-470 Rabka Zdrój, ul. Norwida 33 , zwanym dalej „Dzierżawcą „ w trybie bezprzetargowym z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 115 poz. 741 z późn. zmianami) , w związku z uchwałą Rady Gminy w Czarnym Dunajcu nr …./05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata o następującej treści:

§ 1

/ Przedmiot umowy/


1. Wydzierżawiajacy oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości 
stanowiącej działkę ewid. nr 7185 o pow. 3.9090 ha położoną na terenie 
Czarnego Dunajca, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
Wydział V Ksiąg Wieczystych w Nowym Targu księga wieczysta nr KW 70547.

2. Wydzierżawiajacy oddaje Dzierżawcy w dzierżawę całą działkę ewid.
nr 7185 o pow. 3.9090 ha. Z czynności przekazania zostanie sporządzony 
protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający dodatkowo dokładny opis 
zabudowań z opisaniem ich stanu technicznego oraz dokumentację 
fotograficzną, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Podpisanie
protokołu nastąpi jednocześnie z podpisaniem umowy.

3. Przedmiot umowy znajduje się już w bezumownym posiadaniu 
Dzierżawcy od dnia 15 października 2004 r. w związku z upadłością 
Nowosądeckiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” i sprzedażą
Panu Bogusławowi Sroka przez syndyka masy upadłości nakładów
poniesionych przez upadłe przedsiębiorstwo na przedmiocie dzierżawy
oraz kontynuacją przez niego prowadzonej tam działalności gospodarczej.
( wyrównanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gminnej
działki za okres od 15.10.2004 r. do 30.09.2005 r. do wysokości 41.540 zł 
nastąpi:

I wariant - jednorazowo w terminie do końca 2005 r.) 
II wariant – w .... ratach po ..... zł płatnych w terminach ....... na konto Wydzierżawiającego. 
( Dopłata wyniesie 30.958 zł po odliczeniu dotychczasowych wpłat 3.047,92 zł z dnia 30.XII.2004 r. i 7.534,50 zł z dnia 5.VI.2005 r.
dokonanych przez Dzierżawcę poleceniami przelewu na konto Gminy)

§ 2

/ Czynsz i inne opłaty /


 1. Z tytułu dzierżawy gruntu o którym mowa w § 1 Umowy, Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz miesięczny brutto w wysokości 3.613 zł zł. (za 28 580 m2 działki w granicach istniejącego ogrodzenia zajętej pod prowadzoną działalność gospodarczą 2.858 zł oraz za pozostałe 10 510 m2 działki 755 zł ) - ( razem słownie: trzy tysiące sześćset trzynaście złotych – w tym 22 % VAT)

 2. Wysokość stawki czynszu określonej w ust.1 wynika z § 10 ust.5 i 6 uchwały Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XI/98/2003 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Czarny Dunajec.

( stawka czynszu wynosi 0,1 zł za 1m2 działki zajętej pod prowadzenie działalności gospodarczej)

 1. Czynsz będzie płatny do 20 dnia każdego miesiąca na podstawie

Wystawionej przez Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu faktury przekazanej Dzierżawcy do dnia 5 każdego miesiąca, w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu na rachunek nr 30879200080000000028280001.W przypadku nie dostarczenia przez Urząd Gminy faktury we wskazanym wyżej terminie, płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Wydzierżawiający oświadcza, że jest zarejestrowany w 
Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu jako podatnik podatku od 
towarów i usług VAT, o nr NIP 7351287226 a Dzierżawca jest
zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu , jako podatnik 
VAT o nr NIP 735-000-20-90.

 1. Zmiana czynszu spowodowana zmianą stawki VAT następuje z datą 
  wejścia w życie przepisów zmieniających stawki tego podatku.

 2. Wysokość czynszu będzie od roku 2006 corocznie waloryzowana o
  roczną kwotę procentowego wzrostu cen towarów i usług
  konsumpcyjnych, ogłaszanych przez GUS.

 3. Dzierżawca płacić będzie w całości podatek od nieruchomości.


§ 3

/ sposób używania przedmiotu dzierżawy/

 1. Wydzierżawiajacy oświadcza, że wydzierżawia przedmiot dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej w chwili zawierania umowy ( eksploatacja złóż torfu ).

 2. Dzierżawca zobowiązany jest do:

  1. dokonywania na własny koszt drobnych napraw i remontów.

  2. używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie.

  3. dbania o należyty stan techniczny i sanitarny oraz przestrzegania

przepisów bhp, ppoż., ochrony mienia.

  1. prowadzenia procesów technologicznych z zachowaniem obowiązujących norm, szczególnie pod względem ochrony środowiska.

  2. udostępnianiu przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu lub wskazanej przez niego osobie w celu dokonania niezbędnych przeglądów.

 1. Dzierżawcy nie wolno oddawać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania, ani prowadzić w nim innej niż opisana w § 3 ust.1 działalności. Zmiana przez Dzierżawcę sposobu korzystania z przedmiotu dzierżawy może nastąpić wyłącznie za zgodą

Wydzierżawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

 1. Strony umowy uznają, iż znajdujące się na przedmiotowej działce budynki i budowle trwale połączone z gruntem ( przekazane Dzierżawcy protokołem zdawczo - odbiorczym przez syndyka w dniu 15.10.2004 r. jako poz. 21, 22, 46, 55, 47, 74, 79 i 80 ) mają w dniu zawarcia niniejszej umowy wartość 290 000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), ponieważ ich wartość powiększyła się w stosunku do kwoty nabycia poprzez poczynienie przez Dzierżawcę znacznych nakładów na budynki i budowle po dniu 15 października 2004 r. Wartość zapłacona przez Dzierżawcę syndykowi za całość upadłego przedsiębiorstwa to 148 tysięcy złotych

( dowód : postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia

09.09.2004 r. sygn. akt U – 64/02 stanowiące załącznik nr 2 do umowy)

 1. Dzierżawcy nie wolno przenieść w drodze umowy cywilno-prawnej ani w żaden inny sposób na inny podmiot niż Gmina Czarny Dunajec nakładów opisanych w § 3 ust. 4 niniejszej umowy ( dotyczy tylko budynków i budowli ).

 2. Po zakończeniu umowy dzierżawy lub jej wcześniejszym rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron Wydzierżawiający - na żądanie Dzierżawcy - zwróci wartość budynków i budowli po cenie określonej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, po odliczeniu wartości amortyzacji tych obiektów za czas trwania umowy.

§ 4

/ Remonty i adaptacje/


 1. Nakłady poczynione przez Dzierżawcę po podpisaniu umowy na remont

budynków i budowli mogą zostać rozliczone przez Wydzierżawiającego w kwocie czynszu, na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu. Nie podlegają odliczeniu na postawie niniejszej umowy koszty drobnych remontów i prac adaptacyjnych pomieszczeń służące utrzymaniu istniejącej substancji (nie wymagające pozwolenia na budowę). Ostateczna kwota podlegająca odliczeniu ustalona będzie w odrębnym porozumieniu na podstawie kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru robót.

Odliczenie następuje od dnia podpisania porozumienia.

§ 5

/Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenia/

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony, od dnia 3 
  października 2005 r. do dnia 30 października 2011 r. to jest do czasu 
  obowiązywania koncesji na wydobywanie torfu - z przedłużeniem o 10

 2. miesięcy na likwidację zakładu -
  (decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 25.06.1998 r. znak:

OS.V.7514/5/97/98 z późn.zmianami) 
( obszar torfowiska Puścizna Wielka został zgłoszony do pod numerem 
PLH120016 do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. ) 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę przed upływem jej obowiązywania
jedynie z ważnych powodów, za uprzednim 6 miesięcznym
wypowiedzeniem.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiajacego-
przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Dzierżawcy 
przysługuje prawo żądania zwrotu zakupionych nakładów 
określonych w § 3 ust.4 niniejszej umowy.

5. Po zakończeniu umowy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie, na
pisemne wezwanie Wydzierzawiajacego, zwrócić przedmiot dzierżawy.

6. W momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy wszystkie znajdujące 
się na przedmiocie dzierżawy budynki i budowle połączone z gruntem
w sposób trwały, zostaną umową notarialną przekazane 
Wydzierżawiającemu po zwrocie nakładów, zgodnie z zapisem § 3 ust. 4
( to jest po zwrocie przez Wydzierżawiającego, na żądanie Dzierżawcy 
określonej tam wartości budynków i budowli ).

7. Obiekty i urządzenia nie połączone z gruntem w sposób trwały mogą być 
przez Dzierżąwcę zabrane po upływie okresu dzierżawy lub po rozwiązaniu umowy.

8. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy Dzierżawca 
zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.


§ 6

/Postanowienia końcowe/


 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy
  pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie
  przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej

umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Wydzierżawiajacego sąd powszechny, przy czym strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów. W celu polubownego załatwienia sporów strony ustalają tryb postępowania reklamacyjnego.

Postępowanie reklamacyjne polega na pisemnym wystąpieniu do drugiej strony z żądaniem. Druga strona powinna udzielić pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni uznaje się za odmowę uznania roszczenia, co uprawnia druga stronę do wystąpienia z roszczeniem na drogę sądową.

 1. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1 i 2.

 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Wydzierżawiający Dzierżawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy.

Załączniki: nr 1 i 2 jak określone w umowie.