ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STANOWISKO DO SPRAW GOSPODARKI KOMUNALNEJ

2018-04-16 do 2018-04-30 // Oglądano: 1034 // Wstecz

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

STANOWISKO DO SPRAW GOSPODARKI KOMUNALNEJ

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)Wykształcenie wyższe z zakresu: prawo, administracja publiczna, szeroko rozumiana ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka komunalna, rolnictwo, leśnictwo, gospodarka odpadami oraz dziedziny pokrewne

c) Co najmniej 1 rok stażu pracy na:

Ø stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej).

Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d) Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej.

Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Dunajec, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody

2. Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa itp.

b)Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a.

c)Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

d) Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)Opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz ich realizacja

b)Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

c)Organizowanie systemu odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych

d)Zarządzanie gminną siecią wodociągową w Czarnym Dunajcu

e)Opracowanie i aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

f)Nadzór nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, dotyczących w szczególności przechowywania i pozbywania się odpadów, utrzymania czystości posesji, pozbywania się ścieków i innych nieczystości

g)Współdziałanie z przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za zarządzanie siecią kanalizacyjną

h)Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie i wywóz ścieków

i)Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku terenów publicznych gminy

j)Wydawanie zezwoleń, opinii, uzgodnień z zakresu transportu zbiorowego

k)Wydawanie zezwoleń, opiniowanie, uzgadnianie w sprawach pielgrzymek, procesji, wyścigów, maratonów, rajdów prowadzonych po drogach publicznych

l)Koordynowanie wykonania oświetlenia świąteczno-noworocznego Gminy

m)Wykonywanie czynności związanych z realizacją i rozliczaniem umów na dostawę oleju opałowego oraz wywóz ścieków z obiektów gminnych

n)Nadzorowanie i rozliczanie pracy osób wykonujących prace społeczno-użyteczne

o)Prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowania

p)Prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości i gospodarki wodnej, pozostających
w kompetencji Wójta Gminy

q)Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach postępowań z zakresu prawa górniczego i geologicznego , oraz prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska

r)Udzielanie informacji o środowisku

s)Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami, instytucjami, organami, opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

t)Opracowywanie niezbędnych dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska

u)Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w Gminie

v)Właściwe gromadzenie oraz przechowywanie akt prowadzonych spraw, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów prawa

w)Przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy (dokumentacja archiwalna i nie-archiwalna).

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

b) okres zatrudnienia: 3 miesiące – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

c) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e) wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

g) praca częściowo w terenie,

h) zatrudnienie od 1 czerwca 2018 roku

5. Wymagane dokumenty:

b)życiorys (CV),

c)list motywacyjny,

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) kopia lub odpis dokumentu poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

f) dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

h) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

dodatkowe:

i)inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych”