ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.5.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługo

2018-04-09 do 2018-04-23 // Oglądano: 759 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej „Kpa”, zawiadamia,że w dniu 21.03.2018 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust.  1 pkt  4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) – zwanej dalej „uooś”, zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Jerrego Waltera Fita, zam. Stare Bystre 375, 34-407 Ciche – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wody – studni SB-2 zlokalizowanej na działce ewid. nr 1282/3 w miejscowości Stare Bystre w celu zaopatrzenia w wodę budynku usługowo – mieszkalnego.

  W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne obwieszczenie.

 Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawiedo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądaniaakt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 06.04.2018 r., znak: OŚ.6220.5.2018 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Nadmieniam również, iż zgodnie z art. 41 Kpa – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Wywieszono w dniach: 09.04.2018r. – 23.04.2018 r.Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz