ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.4.2017 INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI – WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2018-03-02 do 2018-03-16 // Oglądano: 625 // Wstecz
INSTALACJA DO PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA PALIW I ICH TANKOWANIA, WRAZ Z SYSTEMEM ŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO I MYJNIĄ SAMOCHODOWĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – DLA OBSŁUGI ZAKŁADU BETONIARSKIEGO I ZAKŁADU DO PRODUKCJI STAŁEGO BIOPALIWA Z BIOMASY (PELLETU) W MIEJSCOWOŚCI CZARNY DUNAJEC
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405) – zwanej dalej „uooś”, informuje, że w dniu 01.03.2018 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – została wydana decyzjaustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do podziemnego magazynowania paliw i ich tankowania, wraz z systemem tankowania elektrycznego i myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – dla obsługi zakładu betoniarskiego i zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) w miejscowości Czarny Dunajec”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, uzgodnieniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

 

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach: 02.03.2018 r. – 16.03.2018 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz