ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzini

2018-02-19 do 2018-03-19 // Oglądano: 838 // Wstecz

Działając na podstawie art.15, ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) , art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875), oraz §7 Uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j. Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

z a r z ą d z a m

co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

w składzie:

 

1. Michał Jarończyk - Przewodniczący

2. Marek Szuba - Członek

3. Anna Trebunia-Wyrostek - Członek

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.