ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

REGULAMIN otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2018 roku p.n „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

2018-01-09 do 2018-02-02 // Oglądano: 943 // Wstecz
w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2017 roku przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, którym jest rozwój sportów na terenie gminy Czarny Dunajec poprzez poprawę warunków uprawiania sportów oraz zwiększenie mieszkańcom dostępności do imprez sportowych.

O dotację, może ubiegać się każdy klub sportowy nie działający wcelu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Czarny Dunajec prowadzi działalność sportową.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

1) realizacja programów szkolenia sportowego, w szczególności:

a. transport

b. wynajem obiektów;

c. opiekę medyczną, badania lekarskie;

d. zakup środków doraźnej pomocy medycznej, zakup odżywek;

e. udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne,

licencje, zezwolenia);

f. opłaty startowe;

g. ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;

2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży i

obuwia sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach, w szczególności:

a) opłaty za sędziowanie zawodów;

b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;

c) zakup nagród, pucharów, medali,

d) zakup napojów,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5)sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej

a) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

 

Z dotacji nie mogąbyć finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu :

1)transferu zawodnika zinnego klubu sportowego;

2)zapłaty kar, mandatów iinnych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby wnim zrzeszone;

3)zobowiązań beneficjenta zzaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4)kosztów stałych działalności tych podmiotów ( jak. np. obsługa księgowa itp.);

5)wydatków na zadania inwestycyjne iremontowo – budowlane, zakup gruntów oraz środków trwałych,

6)prowadzenia działalności gospodarczej,

7)deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

8)innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio zzadaniami określonymi w w§4 ust.1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j :Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

II. Termin zgłaszania wniosków odotacje

1)Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec albo w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 2.02.2018 r. (adres do korespondencji: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec , 34-470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2A)

 

Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego.

III. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonej na dotacje wramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji:

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Formą wypłaty z budżetu Gminy Czarny Dunajec dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały jest przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

3.Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

IV. Termin realizacji przedsięwzięć wynikających zprojektów

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 01.01. 2018 r., a kończyć się będą nie później niż 31.12.2018 r.

V. Warunki merytoryczne ifinansowe, jakie powinien spełniać projekt iobjęte nim przedsięwzięcie

1.Wniosek oudzielenie dotacji finansującej zgłoszony projekt sporządza się na formularzu przyjętym w załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j : Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

Wzór oferty i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej : http://www.ckip.org

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a)Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok

b)Dokument potwierdzający udział w zawodach organizowanych przez polskie lub okręgowe związki sportowe.

2.Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu albo Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

3.Wójt Gminy Czarny Dunajec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę wokreślonym terminie uzupełnień isprostowań złożonego wniosku. Nie dokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku wokreślonym terminie powoduje jego odrzucenie.

4. Wybór projektów dokonywany jest wramach procedury konkursowej opisanej w §11 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (t.j : Uchwała nr XXX/312/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 grudnia 2017 r.)

 

 


docRozliczenie dotacji sport
Dodano: 2018-01-09 09:55:58Pobrano: 174 // 0.08 MB
docWNIOSEK o przyznanie dotacji sport
Dodano: 2018-01-09 09:55:59Pobrano: 157 // 0.06 MB
docZarządzenie 8 2018 sport ogłoszenie konkursu
Dodano: 2018-01-09 09:56:00Pobrano: 165 // 0.07 MB