ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.4.2017. Informacja do publicznej wiadomości

2017-11-09 do 2017-12-11 // Oglądano: 918 // Wstecz
- postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do podziemnego magazynowania paliw i ich tankowania, wraz z systemem ładowania elektrycznego i myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarny Dunajec

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej
dalej „uooś”, informuję, w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wsprawie owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do podziemnego magazynowania paliw i ich tankowania, wraz z systemem ładowania elektrycznego i myjnią samochodową oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – dla obsługi zakładu betoniarskiego
i zakładu do produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pelletu) w miejscowości Czarny Dunajec”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 23.03.2017 r., znak: OŚ.6220.4.2017 tut. organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 13.06.2017 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 uooś w sprawie uzyskano również wymagane stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 uooś stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

 

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się zniezbędną dokumentacją sprawy, do której należą: wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami oraz postanowienia organu właściwego do wydania decyzji i stanowiska innych organów. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37.

 

Ponadto każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr 37 w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 11.12.2017 r. (wywieszono w dniu: 09.11.2017 r.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz