Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

2017-10-30 do 2017-11-15 // Oglądano: 257 // Wstecz

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1817), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku wsprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2017r., w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.
Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30.10.2017r.
pdfFORMULARZ DO KONSULTACJI
Dodano: 2017-10-30 08:30:08Pobrano: 67 // 0.10 MB
pdfProjekt uchwaly
Dodano: 2017-10-30 08:30:10Pobrano: 74 // 0.23 MB