ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.8.2017. Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

2017-10-02 do 2017-10-16 // Oglądano: 989 // Wstecz
pn. "Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej, w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec".

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405), zwanej dalej „uooś”informuje,że w dniu 29.09.2017 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 21, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wzwiązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej, w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

 

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec,
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 02.10.2017 r. – 16.10.2017 r.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz