ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.8.2017. Obwieszczenie o postanowieniu - Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej,

2017-09-06 do 2017-09-20 // Oglądano: 998 // Wstecz
w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, że w dniu 05.09.2017 r., na podstawie art. 63 ust. 2 uooś, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej, w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec”, zlokalizowanego na działce ewid. nr 398/4 położonej w miejscowości Czarny Dunajec, stanowiącej własność Gminy Czarny Dunajec – w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej Podhalańskie Przedsiębiorstwo DROGOWO-MOSTOWE.

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji. W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem przedmiotowej decyzji strony postępowania mogą zapoznać się zcałością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 06.09.2017 r. – 20.09.2017 r.

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk