Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE

2017-09-06 do 2017-09-23 // Oglądano: 397 // Wstecz
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UEw ramach 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Podziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

 

 

 

Zarząd Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w imieniu swoim oraz partnerów tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Miasto Zakopane zaprasza do złożenia oferty na:

 

1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków o dofinansowanie, i dostarczenie go do siedziby Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik w formacie xml - wygenerowany z Generatora Wniosków o dofinansowanie, inne załączniki m.in. analiza finansowa w aktywnym pliku Microsoft Exel) i w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej (wydruk w formacie A4). Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego, zasadami i wytycznymi RPO dla Poddziałania 4.1.1 i powinien zawierać m.in.

a.Opracowanie ankiety dla mieszkańców pozwalającej na weryfikację warunków udziału w projekcie odbiorców końcowych zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej dla działania 4.1.1;

b. Analiza zebranych ankiet oraz wstępna weryfikacja spełnienia warunków dostępności do programu Ankiety należy zebrać w postaci bazy on-line umożliwiającej zarządzanie danymi i ich aktualizację.

(unifikacja zebranych do tej pory danych na różnych wzorach ankiet przez poszczególnych partnerów)

c.Analizę możliwości technicznych zastosowania instalacji OZE na terenie partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane ,

d.Analizę konstrukcyjno-wytrzymałościową możliwości zastosowania rekomendowanego rozwiązania instalacji OZE na terenie partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

e.Analizę ekonomiczną rekomendowanych instalacji OZE,

f.Oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem rekomendowanych instalacji OZE, dla partnerstwa tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

g.Oszacowanie oszczędności energetycznych dla poszczególnych budynków oraz łącznie dla całego projektu.

h. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami Partnerskich Gmin dotyczącego proponowanych urządzeń – 2 spotkania na 1 Gminę/Miasto, tj. Gmina Kościelisko, Gmina Biały Dunajec, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Szaflary, Gmina Miasto Zakopane

 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a. regulaminem konkursu, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków,

b. uszczegółowieniem RPO WM na lata 2014-2020,

c. przepisami i normami prawa polskiego, a w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

d. pozostałymi dokumentami, do których odsyłają w/w wskazane dokumenty

 

3. W ramach ceny zaoferowanej w ofercie zamawiający wymaga współdziałania wykonawcy w zakresie dokonania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wskazanych przez instytucję zarządzająca na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie.

 

4. Zamawiający udostępni wykaz mieszkańców chętnych do uczestnictwa w projekcie. Wykaz obejmuje 500 ankiet.

 

5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować bez udziału podwykonawców.

W ofercie należy podać ofertową Cenę :

1.Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa. Musi ona być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

2.Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej zapytania.

3. W ofercie należy podać cenę za opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków www.erpo.malopolska.pl;

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji aplikacyjnej o pozyskanie dofinansowania na podstawie której przyznano dofinansowanie, współfinansowanego ze środków zewnętrznych, o wartości przyznanego dofinansowania co najmniej 1.000.000,00 zł brutto;
  3. wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
  4. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

 

Sposób oceny ofert

Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 ustawy

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg następujących wzorów:

 

 

 

Końcowa liczba punktów = cena oferty*0,4 + potencjałdoświadczenie *0,6

 

Wybrana zostanie oferta o najwyższej liczbie punktów

 

Dokumenty wymagane:

1.Formularz ofertowy wraz załącznikami

2.Należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Kryteria wyboru ofert:

1.Najniższa cena - 40%

2.Doświadczenie w realizacji podobnych projektów, posiadanie odpowiedniego potencjału osobowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - 60%

Termin Realizacji Zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane najpóźniej 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków o dofinansowanie.

 

Informacje dodatkowe:

1.W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu nastąpi w dwóch etapach:

a.po wykonaniu i odebraniu przedmiotu zamówienia oraz złożeniu wniosku aplikacyjnego, na podstawie protokołu odbioru bez uwag – 60 % ceny ofertowej

b.po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej złożonej dokumentacji – 40 % ceny ofertowej;

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

1.Ofertę należy złożyć pisemnie w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania ul. Jana Pawła II 310, 34-425 Biały Dunajec, lub emailem podpisany skan na adres info@podhalalnska.pl

2.Termin złożenia oferty upływa dnia 11.09.2017 r. do godziny 12:00.

3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego

2.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

3.Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

5.Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

6.Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

8.Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

 

Załączniki:

1.Formularz oferty +załączniki

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

3. Wykaz wykonanych zamówień;

4.Wykaz doświadczenia osobowego


docxZałączniki_do zaproszenia_do_składania_ofert_OZE_4.1.1-1-edytowalne.
Dodano: 2017-09-06 10:35:45Pobrano: 63 // 0.04 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec