Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie nr 124/2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

2017-09-01 do 2017-09-16 // Oglądano: 180 // Wstecz

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłaszam konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu zdrowia publicznegow sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Diagnoza społeczna.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


docxOferta_program___zalacznik_nr_1.
Dodano: 2017-09-01 07:49:01Pobrano: 80 // 0.02 MB
docxOgłoszenie - załącznik.
Dodano: 2017-09-01 07:49:02Pobrano: 73 // 0.03 MB
docxRozliczenie_program__zalacznik_do_umowy.
Dodano: 2017-09-01 07:49:03Pobrano: 71 // 0.02 MB
docxUMOWA_kolonia__zalacznik_nr_2.
Dodano: 2017-09-01 07:49:03Pobrano: 69 // 0.03 MB
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec