ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.7.2017. Obwieszczenie o postanowieniu - "Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche".

2017-08-04 do 2017-08-18 // Oglądano: 675 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, że w dniu 03.08.2017 r., na podstawie art. 63 ust. 2 uooś, zostało wydane postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche”.Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej na dwóch odcinkach, tj. od km 1+124,15 – 2+450,30 oraz od km 2+430,40 – 3+639,65 w miejscowości Ciche.

 

Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadamiam, iż w przedmiotowej sprawie została zgromadzona całość materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania żądanej decyzji. W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 04.08.2017 r. – 18.08.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz