ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.8.2017. Zawiadomienie o wszczęciu potępowania administracyjnego - Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej, w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej

2017-07-28 do 2017-08-11 // Oglądano: 805 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405) – zwanej dalej „uooś”, z a w i a d a m i a, że w dniu 07.06.2017 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Spółki Akcyjnej Podhalańskie Przedsiębiorstwo DROGOWO-MOSTOWE z siedzibą przy ul. Szafarskiej 102, 34-400 Nowy Targ, owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, wykorzystanie destruktu asfaltowego w produkcji masy bitumicznej, w istniejącej Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Czarny Dunajec”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Czarny Dunajec na działce ewid. nr 398/4.

 

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 27.07.2017 r., znak: OŚ.6220.8.2017 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wKrakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 28.07.2017 r. – 11.08.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz