Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: unieważnienia wyboru realizatora zadania w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czarny Dunajec w roku 2017

2017-07-26 do 2017-08-26 // Oglądano: 416 // Wstecz

Na podstawie art.30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn. zm.) w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015r.o zdrowiu publicznym ( Dz.U.z 2015 poz.1916) oraz art.41ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.U.z 2016r.poz.482z późn.zm)

zarządzam, co następuje:

§1

 

Unieważniam wybór firmy Usługi Turystyczne „Galant”Barbara Wojtaszek,ul.Lutyków 7c,70-876 Szczecin ; jako realizatora zadania publicznego gminy Czarny Dunajec w roku 2017 pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutyczne dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem”.

§2

 

Traci moc Zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 lipca 2017 roku.

§3

 

Niniejsze Zarządzenie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec