Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czarny Dunajec w zakresie zdrowia publicznego w roku 2017

2017-07-26 do 2017-08-26 // Oglądano: 341 // Wstecz

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 20146r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Z budżetu Gminy Czarny Dunajec przekazuje się środki na finansowanie zadania z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem” w kwocie 19.810,000 zł.

2.Podmiotem realizującym zadanie określone w ust. 1będzie firma Tour & Travel Poland s.c. 34-500 Zakopane oś. Pardałówka 1/69.

3.Środki na realizację zadań określonych w ogłoszeniu zabezpieczono na rok 2017 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 2

Niniejsze ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec