ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2017-07-21 do 2017-10-31 // Oglądano: 2001 // Wstecz
SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW obowiązuje segregacja odpadów komunalnych na 2 FRAKCJE: 

FRAKCJA SUCHA

Worki/pojemniki kolorNIEBIESKI/ZIELONY.Dopuszcza się pojemniki dowolnego koloru pod warunkiem jednoznacznego i wyraźnego ich opisania „FRAKCJA SUCHA” 

FRAKCJA MOKRA

Worki/pojemniki kolorCZARNY. Dopuszcza się pojemniki dowolnego koloru pod warunkiem jednoznacznego i wyraźnego ich opisania „FRAKCJA MOKRA”

  

Obowiązek ten wynika z przepisów prawa, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku Gminy Czarny Dunajec.

Odpady niesegregowane wystawione w workach lub pojemnikach innych niż dopuszczone dla konkretnej frakcji nie będą odbierane przez Firmę odbierającą odpady!

W worki lub pojemniki właściciele nieruchomości zamieszkałych zaopatrują się we własnym zakresie.


 

POZA ODPADAMI FRAKCJI SUCHEJ I MOKREJ DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC NALEŻĄ: 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

W szczególności: chemikalia, takie jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po aerozolach; przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa; zużyte baterie, a w tym alkaiczne; inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć.

Odpady w postaci baterii można oddawać również do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy oraz w budynku Urzędu Gminy.

ZBIÓRKA TYCH ODPADÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CO TRZY MIESIĄCE – TERMIN PODANY ZOSTANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W szczególności: stare meble, opony pochodzące od samochodów oraz maszyn rolniczych, lodówki, pralki, telewizory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne elementy wyposażenia mieszkania, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach lub workach na odpady.

ZBIÓRKA TYCH ODPADÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE CO PÓŁ ROKU – TERMIN PODANY ZOSTANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Odpady powstające w wyniku prowadzenia we własnym zakresie drobnych modernizacji, przeróbek, przebudów obiektów budowlanych z zastrzeżeniem, że prace te nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpady te obejmujące czysty gruz budowlany, rozbiórkowy, ziemię, żwir z wykopów oraz kamienie – należy przekazywać do punktów odbioru wyznaczonych przez Gminę. Gruz budowlany należy przetrzymywać do czasu odbioru lub wykorzystania w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 ODPADY ZIELONE

Należy w całości kompostować na terenie własnej nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.