ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.16.2016. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku robioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu "PPHU BIELA" na działkach

2017-07-18 do 2017-08-01 // Oglądano: 672 // Wstecz

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353, z późn. zm.) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 17.07.2017 r. na podstawie art. art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1,
art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 92 i 95 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wzwiązku z art. 104 Kpa– została wydana decyzjaustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid.
Czarny Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną”
.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 18.07.2017 r. – 01.08.2017 r.

 

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz