ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 w sprawie: rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czarny Dunajec w zakresie zdrowia publicznego w roku 2017

2017-07-17 do 2017-07-31 // Oglądano: 839 // Wstecz

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916) oraz art. 4¹ ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. owychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.Z budżetu Gminy Czarny Dunajec udziela się dotację na finansowanie zadania z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pn. Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem w kwocie 26000 zł.

2.Podmiotem realizującym zadanie określone w ust. 1będzie firma Usługi Turystyczne

„ Galant” Barbara Wojtaszek ul. Lutyków 7C, 70-876 Szczecin

3. Środki na realizację zadań określonych w ogłoszeniu zabezpieczono na rok 2017 w dziale 851 - ochrona zdrowia,

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 2

Niniejsze ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej orazna tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.