ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.7.2011. Informacja do publicznej wiadomości - wydanie decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie istniejącej eksploatacji borowiny i torfu w obrębie tej samej działki o nr ewidencyjnym 5090/486 p

2017-07-11 do 2017-07-25 // Oglądano: 1050 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353, z późn. zm.), informuje,że w dniu 10.07.2017 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 81 ust. 2, art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), wzwiązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – została wydana decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie istniejącej eksploatacji borowiny i torfu w obrębie tej samej działki o nr ewidencyjnym 5090/486 położonej w miejscowości Piekielnik”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się zjej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 11.07.2017 r. – 25.07.2017 r.

 

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk