ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZARNY DUNAJEC 1 LIPCA 2017 r. – 31 GRUDNIA 2019 r.

2017-07-06 do 2017-07-31 // Oglądano: 1585 // Wstecz

SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWY I OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:

 

FRAKCJA SUCHA

 

Odpady zbierane w workach lub pojemnikach w kolorze NIEBIESKIM LUB ZIELONYM. W przypadku pojemników dopuszcza się dowolny kolor pod warunkiem jednoznacznego i wyraźnego (duże litery) opisania pojemników „FRAKCJA SUCHA”

 

W workach koloru niebieskiego lub zielonego należy gromadzić w szczególności:

· Papier, opakowania z papieru i tektury, kartony, pudełka, makulatura

· Metale – opakowania z aluminium i żelaza (puszki po napojach i konserwach) – ODPADY METALOWE PRZED UMIESZCZENIEM W WORKU LUB POJEMNIKU NALEŻY OPROŻNIĆ I ZGNIEŚĆ!

· Szkło – butelki, słoiki itp. - ODPADY SZKLANE PRZED UMIESZCZENIEM W WORKU LUB POJEMNIKU NALEŻY OPROŻNIĆ!

· Tworzywa sztuczne - butelki, opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości, nakrętki - ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZED UMIESZCZENIEM W WORKU LUB POJEMNIKU NALEŻY OPROŻNIĆ

· Wielomateriałowe – opakowania po sokach, mleku - ODPADY WIELOMATERIAŁOWE PRZED UMIESZCZENIEM W WORKU LUB POJEMNIKU NALEŻY OPROŻNIĆ I ZGNIEŚĆ!

· Zużyta odzież i inne tekstylia, inne odpady nie zawierające wilgoci, takie jak: drobne elementy wyposażenia mieszkania, zużyte przedmioty szklane, metalowe i plastikowe

 

FRAKCJA MOKRA

 

Odpady zbierane w workach lub pojemnikach w kolorze CZARNYM.

W przypadku pojemników dopuszcza się dowolny kolor pod warunkiem jednoznacznego i wyraźnego (duże litery) opisania pojemników „FRAKCJA MOKRA”

 

W workach koloru czarnego należy gromadzić w szczególności:

· Pozostałości produktów spożywczych, odpadki kuchenne

· Zawilgocony papier i tektura

· Inne odpady zawierające wilgoć np. pieluchy jednorazowe

· Popioły

· Inne odpady zmieszane nie zaliczane do frakcji suchej

 

v ODPADY FRAKCJI SUCHEJ I MOKREJ są odbierane 1 raz w miesiącu z poboczy dróg

v O miejscu i terminie odbioru odpadów komunalnych mieszkańcy będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice ogłoszeń, strona internetowa)

v Worki lub pojemniki należy wystawić na pobocze nie wcześniej niż o godz. 20.00 w dniu poprzedzającym dzień wywozu odpadów i nie później niż o godz. 8.00 w dniu wywozu odpadów.

v W worki lub pojemniki właściciele nieruchomości zamieszkałych zaopatrują się we własnym zakresie.

v Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za zakup i stosowanie worków na odpady o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ciężaru gromadzonych odpadów.

 

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 

Należy gromadzić oddzielnie, zachowując je w oryginalnych opakowaniach, lub innych opakowaniach zabezpieczających środowisko przed rozlaniem się, rozsypaniem czy parowaniem tych odpadów.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy, w szczególności: chemikalia, takie jak: niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, aerozole i opakowania po aerozolach; przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa; zużyte baterie, a w tym alkaiczne; inne odpady, w tym: zużyte lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające rtęć (jak termometry).

Odpady niebezpieczne, z wyjątkiem materiałów budowlanych zawierających azbest będą odbierane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Termin odbioru, a także nazwa podmiotu prowadzącego odbiór odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzony jest przez Gminę w miejscowości Czarny Dunajec (parking, obok budynku Remizy OSP).

Odpady w postaci baterii można oddawać również do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy oraz w budynku Urzędu Gminy.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach organizowanej zbiórki, w okresie wiosennym i jesiennym, w terminach podanych do wiadomości publicznej.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy, w szczególności: stare meble, opony pochodzące od samochodów oraz maszyn rolniczych, lodówki, pralki, telewizory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne elementy wyposażenia mieszkania, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach lub workach na odpady. Odpady wielogabarytowe należy wystawić na pobocze nie wcześniej niż o godz. 20.00w dniu poprzedzających dzień wywozu odpadów i nie później niż o godz. 8.00w dniu wywozu odpadów.

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Są to odpady powstające w wyniku prowadzenia we własnym zakresie drobnych modernizacji, przeróbek, przebudów obiektów budowlanych z zastrzeżeniem, że prace te nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpady te obejmujące czysty gruz budowlany, rozbiórkowy, ziemię, żwir z wykopów oraz kamienie – należy przekazywać do punktów odbioru wyznaczonych przez Gminę. Gruz budowlany należy przetrzymywać do czasu odbioru lub wykorzystania w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

ODPADY ZIELONE

Należy w całości kompostować na terenie własnej nieruchomości, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

 

 

OPŁATY

Obowiązujce stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są określone w deklaracji oraz na stronie internetowej urzędu. Podstawą naliczania opłaty jest wypełniona DEKLARACJA.