ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów-14”, „Chochołów-15” oraz „Ciche-28” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-06 do 2017-08-06 // Oglądano: 1097 // Wstecz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniuizagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) – zawiadamiam opodjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr XXV/257/2017 zdnia 27 czerwca 2017r. wsprawieprzystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec dla obszarów: „Chochołów-14”, „Chochołów-15” oraz „Ciche-28”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego. Wnioski należy składać wterminie do dnia 02.08.2017 r.,

-na piśmie: Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec lub

-w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, na adres mailowy: gmina@czarny-dunajec.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

 

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec