ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

17 CZERWCA 2017 - NOWE PRZEPISY W SPRAWIE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW – ZAPOZNAJ SIĘ!

2017-06-20 do 2017-07-20 // Oglądano: 1411 // Wstecz

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalność gospodarczej.

Uchwalona ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza m.in. szczegółowe reguły postępowania dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA przez właściciela nieruchomości do urzędu gminy w Czarnym Dunajcu zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

ZGŁOSZENIE powinno zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W terminie 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia.

 

Jeśli po wycięciu drzew wskazanych w zgłoszeniu zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.

 

Administracyjna kara pieniężna przysługuje również na usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia – w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa.

Ww. przepisy nie dotyczą usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa) lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.