ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 74/2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka Ducha w Czerwiennem, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

2017-06-16 do 2017-07-15 // Oglądano: 1640 // Wstecz

ZARZĄDZENIE NR 74/2017

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 16 czerwca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka Ducha w Czerwiennem, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 5c pkt 2 w związku z art. 36 i 36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam treść ogłoszenia o konkursie na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka Ducha
w Czerwiennem, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie:

- umieszczona na stronie Internetowej Urzędu Gminy,

- wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświatowego.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Józef Babicz