ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.16.2016. Zawiadomienie o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu "PPHU BIELA"

2017-06-19 do 2017-07-03 // Oglądano: 774 // Wstecz

Z A W I A D O M I E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)zawiadamia, że zostały zebrane dowody imateriały do wydania decyzji w sprawie z wniosku Pana Stanisława Biela – właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „BIELA”, Stare Bystre 370A, 34-407 Ciche – o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid. Czarny Dunajec wraz z infrastrukturą techniczną”.

Ponadto informuję, że strony postępowania przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie wydana zostanie stosowna decyzja.

Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wywieszono w dniach 19.06.2017 r. – 03.07.2017 r.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz