ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.28.2016. Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji LNG w miejscowości Czarny Dunajec

2017-04-12 do 2017-04-26 // Oglądano: 942 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zwanej dalej „uooś”informuje,że w dniu 11.04.2017 r., na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wzwiązku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji LNG” w miejscowości Czarny Dunajec.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się zjej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

 

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 12.04.2017 r. – 26.04.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz