ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

2017-03-22 do 2017-04-30 // Oglądano: 1355 // Wstecz

Na podstawie uchwały Rady Gminy w Czarnym Dunajcu Nr XX/210/2016 z dnia 29 listopada 2016r, art.28 ust.1 i 2 i art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r ogospodarce nieruchomościami/t.j. Dz.U. z 2016r poz.2147/ oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U. z 2014r poz.1490/

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

1. Dane ewidencyjne nieruchomości: Województwo: małopolskie, Powiat: nowotarski, Gmina /jednostka ewidencyjna/: Czarny Dunajec, Wieś /obręb/: Czarny Dunajec, ulica Parkowa, działki ewidencyjne nr 3361/12 i 3362/22 o łącznej powierzchni 0.0569 ha LsV objęte Kw NS1T/00070547/1.

Działka ewidencyjna nr 3361/12 o powierzchni 0.0464 ha LsV powstała z podziału dz.ew.3361/9 objętej Kw NS1T/00070547/1, natomiast działka ewidencyjna nr 3362/22 o pow. 0.0105 ha LsV powstała z podziału dz.ew.3362/6 objętej Kw NS1T/00070547/1.

2. Opis nieruchomości: działki stanowią nieruchomość o szerokości 14m i długości 37m użytkowaną jako łąka-pastwisko bezpośrednio przyległe do drogi publicznej ul. Parkowej. Działka jest wąska i nadaje się bardziej do polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich niż do zagospodarowania jako niezależna nieruchomość.

3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

4. Zgodnie z miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU2 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

5. Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 32.400,00 PLN słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych. Od wylicytowanej ceny netto nabywca będzie zobowiązany zapłacić 23% podatek VAT. Przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nabywca jest zobowiązany do wpłacenia na konto Urzędu Gminy Czarny Dunajec wylicytowanej kwoty + 23%VAT po odjęciu wadium.

6. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000.

7. W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 24 kwietnia br wpłacą wadium o wartości 4.000,00 PLN słownie: cztery tysiące złotych. Wadium można wpłacać na rachunek Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją przedłożyć stosowne dokumenty własności lub pełnomocnictwa.

8. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

9. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wadium.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk. 32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl lub pod numerem telefonu: 18 26135 32.

 

Czarny Dunajec data 22.03.2017.

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz