ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.16.2016. Obwieszczenie o toczącym się potępowaniu administracyjnym w/s wydanie decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach dla budowy budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu stanowącego powiększenie działalności istniejącego zakładu "PPHU BIELA&am

2017-02-22 do 2017-03-08 // Oglądano: 1295 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”informuje, że:

w dniu 17.08.2016 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) – zwanej dalej „uooś”, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Pana Stanisława Biela – właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „BIELA”, Stare Bystre 370A, 34-407 Ciche – owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku rozbioru i przetwórstwa drobiu, stanowiącego powiększenie działalności istniejącego zakładu ubojni zwierząt rzeźnych, jako dobudowa do istniejącego budynku zakładu „PPHU BIELA” na działkach nr 1352/5 i 1352/7 obr. Stare Bystre, jedn. ewid. Czarny Dunajec wraz
z infrastrukturą techniczną”.

Opinią Sanitarną Nr 43/2016 z dnia 09.09.2016 r., znak: PSSE.NNZ.420-236-1/16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu – zwany dalej „PPIS” stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko iopracowania raportu uwzględniającego ochronę zdrowia i życia ludzi, ochronę przed hałasem, ochronę wód, ochronę gleby oraz ochronę powietrza atmosferycznego. Pismem z dnia 13.09.2016 r., znak: OO.4240.1.423.2016.JS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – zwany dalej „RDOŚ”stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji ww. inwestycji oraz konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i 4 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec postanowieniem z dnia 12.10.2016 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Mając na uwadze przepis art. 63 ust. 5 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec wydał w dniu 12.10.2016 r. postanowienie zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 23.12.2016 r. inwestor przedłożył do tut. urzędu raport dla planowanej inwestycji, wobec czego postanowieniem z dnia 19.01.2017 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 24.01.2017 r. Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś, wystąpił do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowej inwestycji oraz do PPISo wydanie opinii wsprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 25.02.2015 r. uzyskana została wymagana prawem opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dot. realizacji ww. przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3 uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania
o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 9 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są do należytego iwyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące wpostępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału wkażdym stadium postępowania, w tym oprawie do przeglądania akt sprawy, zapoznania się z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 22.02.2017 r. – 08.03.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz